Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OBRONY

SPRAWOZDAWCZOŚĆ PM-1

„Świadczenia na rzecz obrony integralna część systemowych rozwiązań obronnych. W świetle obowiązujących aktów prawnych obowiązek świadczeń na rzecz obrony w określonym zakresie spoczywa na urzędach i instytucjach państwowych, organach samorządu terytorialnego oraz wszystkich podmiotach gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju, a także na osobach fizycznych.” 

Obowiązek wypełniania druków sprawozdawczych PM – 1 nakładany jest
na wytypowane przez terenowe organy administracji wojskowej, takie jak:
-podmioty gospodarcze;
-osoby prawne;
-osoby fizyczne;
-terenowe organy administracji publicznej posiadające pojazdy samochodowe i maszyny mogące być przedmiotem świadczeń
na rzecz obrony. 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016.1068 j.t.). Jednostki sprawozdawcze zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania na formularzu PM- 1, według stanu na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego i przesłania go do właściwiej terytorialnej wojskowy komendy uzupełnień w 1 egzemplarzu do dnia 28 lutego następnego roku. Powyższe druki PM – 1 każdego roku wysyłane są do posiadaczy pojazdów samochodowych i maszyn do końca roku sprawozdawczego.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j.Dz. U z 2017 r. poz. 1430)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004r. Nr 181 poz. 1872 z późn. zm.);

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny(Dz. U. z 2004 r. Nr 203 poz. 2081 z późn. zm.);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 148 poz. 1556 z  późn. zm.);

inne dokumenty:

Druk PM – 1 - Pobierz

Objaśnienia do „Sprawozdania PM – 1” - Pobierz

Wykaz symboli indeksowych pojazdów samochodowych i maszyn (ITS) - Pobierz

Sprawozdanie PM – 1 można przesłać do WKU Inowrocław na jedne z poniższych sposobów:
1. pocztą na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 27, 88 -100 Inowrocław;
2. faksem na numer: 261 436 350;
3. pocztą elektroniczną na adres: wkuinowroclaw@ron.mil.pl
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl