Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej. Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecz­nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronincznej (Dz.U. z 2016 r. poz 1579 z późn. zm.)

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

 Uwaga: wypełniając wniosek kandydat powinien wskazać korpus oraz może wskazać turnus szkolenia, w którym chciałby odbyć szkolenie
( terminy szkolenia przedstawiono poniżej)


Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
 • odpis albo po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 • odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.


Postępowanie rekrutacyjne  do służby przygotowawczej obejmuje:

 • analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 • sprawdzenie, czy ochotnik był karany za przestępstwo umyślne; w przypadku baraku takiej informacji, w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego rejestru Karnego.
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • wojskowej komisji lekarskiej w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej w przypadku kandydatów do tej służby;
 • wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, posiadające orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej w przypadku kandydatów do tej służby;
 • wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej albo braku tej rekomendacji stanowią:

 • wyniki nauczania i poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej, a w przypadku osób ubiegających się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach - kierunek i forma studiów;
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 • potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:
 • na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w miesiącach: styczeń;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w miesiącach: luty lub lipiec;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w miesiącach: styczeń, maj, wrzesień.

 W 2019 r. SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ REALIZOWANE BĘDZIE W TERMINIE:

na potrzeby korpusu oficerów w terminie od dnia 8 stycznia do 6 lipca, w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Oficerskiej Powietrznych w Dęblinie oraz w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;

 na potrzeby korpusu podoficerów:

a)    I turnus: w terminie od I lutego do 29 czerwca w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ,

 b) II turnus: w terminie od 3 lipca do 30 listopada w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ;

na potrzeby korpusu szeregowych:

I turnus: w terminie od 8 stycznia do 27 kwietnia w centrach szkolenia  i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz w Centrum Szkolenia ZW w Mińsku Mazowieckim,

II turnus: w terminie od 7 maja do 31 sierpnia w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ,

III turnus:

a)    w terminie od 4 września do 21 grudnia w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ,
w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz w Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim,

      b)    w terminie od 25 września do 21 grudnia w centrach szkolenia podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ. 

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 •  oficerów –  wyższe szkoły wojskowe;
 • podoficerów – szkoły podoficerskie;
 • szeregowych – centra i ośrodki szkolenia.
Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w  wyznaczonych jednostkach wojskowych. Każdy okres szkolenia Służby przygotowawczej kończy się egzaminem.
Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
 • dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.
Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w dwóch okresach, kolejno po sobie następujących latach studiów, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony - stosownie do regulaminu kształcenia tej służby - pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę  lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, o których mowa w art. 98b ust. 1 ustawy o powszechnym obowiazku obrony RP. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1430 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą  (Dz.U. z 2010 r., nr 41, poz. 241).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (t.j. Dz.U. z 2015 r.,poz. 449)


Informacje dotyczące  naboru ochotników do służby przygotowawczej można uzyskać  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Inowrocławiu w  pokoju nr  8  lub pod nr tel. 261 436753 lub 261 436 752.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl