Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE OGÓLNE

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA. PODSTAWOWE INFORMACJE

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

1. odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa
(dyplomu)potwierdzającego posiadane wykształcenie;
2. odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię następujących
dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
3. W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej.
Osoba  ubiegająca  się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek oraz wymagane dokumenty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.
Postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek, obejmuje:
1) analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;

2) rozmowę kwalifikacyjną.

 
Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, podstawą rekomendacji  do służby przygotowawczej lub braku tej rekomendacji stanowią:
1) wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikający z treści świadectw i innych dokumentów, a także kierunek i rodzaj studiów;
2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający:
1) predyspozycje do kształcenia w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia na potrzeby określonego korpusu;
2) motywacje do pełnienia służby przygotowawczej oraz wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana rozkazem dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień komisja rekrutacyjna w składzie:
1) przewodniczący;
2) dwaj członkowie, w tym sekretarz.

W postępowaniu rekrutacyjnym może uczestniczyć, za zgodą wojskowego komendanta uzupełnień, z głosem doradczym przedstawiciel komendanta lub dowódcy jednostki wojskowej, w której osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej będzie pełniła tę służbę.

Z postępowania rekrutacyjnego sporządza się sprawozdanie zawierające rekomendację komisji rekrutacyjnej w sprawie powołania danej osoby do służby przygotowawczej lub wskazanie przyczyn braku takiej rekomendacji.
 
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień, po otrzymaniu rekomendacji kieruje osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadającą orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej, do:
1) wojskowej komisji lekarskiej:
a) w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
b) w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;
2) wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:
1)
na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – w miesiącach: styczeń, maj lub wrzesień;
2) na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach – w czerwcu i lipcu.
 
Powołanie do służby przygotowawczej następuje za pomocą kart powołania w której podaje się termin i miejsce stawienia się do służby przygotowawczej i zwolnienia z niej,
a w przypadku jej pełnienia w kilku okresach  – również terminy stawienia się do niej oraz zwolnienia z niej w danym okresie.
 
O powołaniu do służby przygotowawczej i terminie stawienia się do jej pełnienia wojskowy komendant uzupełnień zawiadamia:
1) komendanta;
2) pracodawcę zatrudniającego osobę powołaną do służby przygotowawczej;

3) rektora uczelni – w przypadku powołania do służby przygotowawczej pełnionej
w kilku okresach osoby będącej studentem.

Ochotnik posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego z dniem rozpoczęcia służby przygotowawczej stają się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.
 
Przyjęcie osoby do szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia obejmuje:
1) potwierdzenie jej tożsamości;
2) ujęcie w ewidencji szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia;

3) przeprowadzenie badań lekarskich i zabiegów sanitarnohigienicznych;

4) umundurowanie i wyekwipowanie osobiste;

5) określenie specjalności wojskowej;

6) przydzielenie do pododdziału;

7) nadanie stopnia wojskowego i tytułu wojskowego;

8) dopełnienie obowiązku meldunkowego;

9) poinformowanie o możliwości i warunkach zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


Czas trwania kształcenia żołnierza służby przygotowawczej obejmuje następujące okresy:
1) okres kształcenia podstawowego(okolo 3 miesięcy);

2) okres kształcenia specjalistycznego, w tym praktyka dowódcza w jednostkach wojskowych, w przypadku żołnierza kształconego na potrzeby korpusu oficerów albo podoficerów.

Żołnierz, niezależnie od jego przeznaczenia do poszczególnych korpusów, w początkowym okresie kształcenia w służbie przygotowawczej podlega jednolitemu programowi przygotowującemu, w stopniu podstawowym, do pełnienia czynnej służby wojskowej.
Żołnierz, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, po upływie trzech tygodni od rozpoczęcia kształcenia składa przysięgę wojskową.
 
Po zakończeniu początkowego okresu kształcenia podstawowego i złożeniu egzaminu żołnierz kształcący się na:
1) oficera albo podoficera – odbywa kształcenie specjalistyczne w szkołach wojskowych, przygotowujące go do objęcia obowiązków, odpowiednio na szczeblu dowódcy plutonu lub dowódcy drużyny;
2) szeregowego – odbywa kształcenie specjalistyczne w ośrodkach szkolenia oraz
w razie potrzeby w jednostkach wojskowych.

Na zakończenie kształcenia specjalistycznego żołnierz składa przed komisją egzaminacyjną powołaną przez komendanta lub dowódcę odpowiednio egzamin:

1) końcowy – kształcący się na szeregowego;
2) na podoficera – kształcący się na podoficera;

3) na oficera – kształcący się na oficera.


Żołnierzowi, który zdał egzamin, komendant lub dowódca nadaje specjalność wojskową, zgodnie z którą był kształcony, i mianuje go na stopień wojskowy:

1) starszego szeregowego (starszego marynarza) – z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych w wymiarze co najmniej 7 dniu, jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu podoficerów;2) kaprala – z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy   stopień oficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych w wymiarze co najmniej 14 dni , jeżeli był kształcony na potrzeby korpusu oficerów.

Żołnierz, który nie zdał egzaminu, komendant lub dowódca zwalnia ze służby przygotowawczej i przenosi do rezerwy, jako żołnierza rezerwy, w stopniu szeregowego (marynarza) lub w stopniu starszego szeregowego (starszego marynarza).

W czasie kształcenia specjalistycznego lub w drugim okresie pełnienia służby przygotowawczej żołnierz może składać wnioski o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, kształci się na potrzeby korpusu podoficerów. Służbę przygotowawczą pełni się w dwóch okresach, z tego:
1) w pierwszym okresie trwającym do trzech miesięcy;2) w drugim okresie trwającym do dwóch miesięcy.
Z dniem stawienia się do pierwszego okresu pełnienia służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje stopień szeregowego (marynarza) i tytuł kadeta.Okresy służby przygotowawczej są pełnione w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Żołnierz, który pełni służbę przygotowawczą w kilku okresach, zdaje egzamin na podoficera, na zakończenie drugiego okresu kształcenia.Żołnierza, który zdał egzamin na podoficera, komendant mianuje na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) – z dniem zwolnienia z drugiego okresu pełnienia służby przygotowawczej, z jednoczesnym przeznaczeniem żołnierza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski, po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych.

Żołnierza, który nie zdał egzaminu, komendant zwalnia ze służby przygotowawczej i przenosi do rezerwy, jako żołnierza rezerwy, w posiadanym przez niego stopniu wojskowym.

Komendant lub dowódca zwalnia żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą z czynnej służby wojskowej w ostatnim dniu trwania tej służby.O zwolnieniu żołnierza z czynnej służby wojskowej oraz o przeniesieniu żołnierza do rezerwy komendant lub dowódca zawiadamia WKU, a w przypadku zwolnienia studenta, w tym z pierwszego okresu pełnienia służby przygotowawczej, wojskowy komendant uzupełnień powiadamia rektora danej uczelni.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl