Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW

Jednym z założeń istnienia Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) jest uniknięcie kolizji obowiązków żołnierza-ochotnika OT z jego pracą zawodową. Terytorialna Służba Wojskowa pełniona rotacyjnie odbywana jest przede wszystkim w czasie wolnym od pracy. Każdy pracodawca z wyprzedzeniem będzie miał możliwość zapoznania się z wykazem ćwiczeń organizowanych w danym roku.

Pracownik (który nie pełnił czynnej służby wojskowej i nie złożył przysięgi wojskowej) chcący pełnić Terytorialną Służbę Wojskową będzie zobligowany do odbycia szkolenia podstawowego w wymiarze 16 dni. Aby ułatwić pogodzenie obowiązków zawodowych ze szkoleniem, będzie można je zrealizować jednorazowo w sposób ciągły np. podczas urlopu (16 dni) lub okresowo w czasie wolnym od pracy.

Stosunek pracy nawiązany przez osobę pełniącą Terytorialną Służbę Wojskową podlega ochronie prawnej.

Uprawnienia i powinności:

Przynależność pracownika do Wojsk Obrony Terytorialnej umożliwi dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji pracownika, pracodawca natomiast może ubiegać się o świadczenie adekwatne do poniesionych kosztów z tytułu delegowania pracownika do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej. Pracodawcy przysługuje szereg uprawnień w przypadku, gdy jego pracownik pełni Terytorialną Służbę Wojskową rotacyjnie. Chodzi tu o świadczenie pieniężne, które w myśl przepisów przysługuje pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem OT:

  • Kwotę świadczenia pieniężnego ustala właściwy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, a jego wypłata realizowana będzie na wniosek pracodawcy.
  • Pracodawca przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty, szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza OT z pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej rotacyjnie.

Za okres rotacyjnego pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej pracodawca zatrudniający żołnierzy OT może się ubiegać o wskazane świadczenie adekwatne do poniesionych kosztów, które obejmują w szczególności wydatki z tytułu:

  1. Przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym przez żołnierza OT stanowisku pracy;
  2. Odbycia przez pracowników szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. Przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;
  4. Opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy – także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
  5. Ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;
  6. Przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.).

Szczegółowe uregulowania zawiera:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie. Dz. U. 2017 Poz. 1497.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl