Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
AKTY PRAWNE
AKTY PRAWNE:
Ustawy:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1459)>> więcej

Ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U z 2018 r. tj.2096).

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000)
>> więcej

Ustawaz dnia 9 października 2009 r.o dyscyplinie wojskowej (tekst jednolity : Dz.U. z 2016r., poz. 772 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 11 września 2003 r.o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(j.t.: Dz.U. z 2018r., poz. 173)

Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 r.o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. (j.t.: Dz.U. z 2018r., poz. 1448)

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej(j.t.: Dz.U. z 2018r., poz. 133 z poźn. zm.)


Rozporządzenia, Decyzje

Decyzja Nr 177/MON z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem - Treść aktu - plik PDF

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 10  lutego  2017 r.w sprawie kwalifikacji żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2017 r. poz. 291)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 24  lutego  2017 r.w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia (Dz. U. z  2017 r. poz. 465)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 14  marca  2017 r. w sprawie udzielania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dofinansowania kosztów studiów, nauki, stażu, kursu lub specjalizacji (Dz. U. z  2017 r. poz. 629)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia24 lutego  2017 r.w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień ( Dz.U. z 2017r., poz. 626)                       

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 21 lipca 2017 r.w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej ''oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie ( Dz.U. z 2017r., poz. 1497.)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 29 lutego 2016 r.w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego część (Dz.U. z 2016r., poz. 354)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2015r., poz. 950.)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. z  2015 r. poz. 575) 

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 15 maja 2015r.w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015r., poz. 752 )

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 22 lipca 2010 r.w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U. z 2010r. Nr 145, poz. 971.)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 23 listopada 2009 r.w sprawie kwalifikacji wojskowej (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1980)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 19 listopada 2014 r.w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1622)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 15 września 2003 r.w sprawie postępowania w razie wypadkulub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (tekst jednolity : Dz.U. z 2014 r., poz. 1083 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 9 marca 2010 r.w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (tekst jednolity : Dz.U. z 2015 r., poz. 1299.)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z  2015 r. poz.449)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 7 września 2015 r.w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z  2015 r. poz. 1518)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 13 kwietnia 2010 r.w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej ( Dz.U. z 2010r.Nr 68, poz. 438.)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 17 listopada 2014 r.w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych ( Dz.U. z 2014r., poz. 1627 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 25 sierpnia 2015 r.w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy. ( j.t Dz.U. z 2018r., poz. 881)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 30 marca 2010 r.w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej ( Dz.U. z 2010r., Nr 64, poz. 397 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 8 sierpnia 2003 r.w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzyze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (j.t:  Dz.U. z 2018r., poz. 1341)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 24 sierpnia 2012 r.w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości (Dz. U. z  2012 r. poz. 1013 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 3 października 2005r.w sprawie  trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą ( Dz.U. z 2005r.Nr 201, poz. 1668 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MON z dnia 1 sierpnia 2003 r.w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze ( Dz.U. z 2003r., Nr 143, poz. 1397 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE MON  z dnia 30 kwietnia 2010 r.w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.  307 z późn. zm.)
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl