Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
AKTUALNOŚCI

UWAGA ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH
ukazała się nowa decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 roku

1. Decyzja nr 6 MON w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. w grupie osobowej prokuratorskiej
2. www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2017/09/Poz._173_dec._Nr_156.pdf


DECYZJA Nr 53/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie naboru w 2018 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§ 1. W 2018 r. prowadzony jest nabór do służby kandydackiej w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, zwanej dalej „szkołą podoficerską”, celem przygotowania kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych, w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych.
§ 2. Limit miejsc do szkoły podoficerskiej w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych wynosi 31.
§ 3. Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w terminie do dnia 31 maja 2018 r.
§ 4. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych monitoruje przygotowanie szkoły podoficerskiej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
§ 5. Za przeprowadzenie naboru kandydatów do szkoły podoficerskiej w 2018 r.
odpowiadają:
1) Dyrektor Departamentu Kadr – w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem limitu
miejsc określonego w § 2;
2) Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa – za merytoryczny dobór
kandydatów na potrzeby orkiestr wojskowych;
3) Komendant szkoły podoficerskiej – za prawidłowy przebieg postępowania
rekrutacyjnego oraz powołania do służby kandydackiej.
§ 6. 1. W przypadku niewykorzystania w pełni limitu miejsc w zasadniczym terminie
postępowania rekrutacyjnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowego
postępowania rekrutacyjnego.
2. Termin przeprowadzenia dodatkowego postępowania rekrutacyjnego ustala
Komendant szkoły podoficerskiej, informując o tym: Dowódcę Generalnego Rodzajów
Sił Zbrojnych, Dyrektora Departamentu Kadr oraz Dyrektora Departamentu Edukacji,
Kultury i Dziedzictwa.
§ 7. Komendant szkoły podoficerskiej przesyła Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił
Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Dyrektorowi Departamentu Kadr oraz
Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa:
1) sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego oraz meldunek o liczbie
osób zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe – niezwłocznie po zakończeniu
tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 14 dni po jego zakończeniu;
2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej – w terminie 14 dni
od dnia ich powołania.
§ 8. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot                                                                                                 

W w/w sprawie proszę o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Inowrocławiu tel. 261-436-753.

 

 

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu
Dworcowa 27
88 - 100 Inowrocław
tel. 261436744
fax. 261436350
wkuinowroclaw@ron.mil.pl